ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

Οικονομικό Έτος 2020

 1. Ισολογισμός Χρήσης

 2. Αποτελέσματα Χρήσης

 3. Προσάρτημα Ισολογισμού

 4. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Οικονομικό Έτος 2019

 1. Ισολογισμός Χρήσης

 2. Αποτελέσματα Χρήσης

 3. Προσάρτημα Ισολογισμού

 4. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Οικονομικό Έτος 2018

 1. Ισολογισμός Χρήσης

 2. Αποτελέσματα Χρήσης

 3. Προσάρτημα Ισολογισμού

 4. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Οικονομικό Έτος 2017

 1. Ισολογισμός Χρήσης

 2. Αποτελέσματα Χρήσης

 3. Προσάρτημα Ισολογισμού

 4. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Οικονομικό Έτος 2016

 1. Ισολογισμός Χρήσης

 2. Αποτελέσματα Χρήσης

 3. Προσάρτημα Ισολογισμού

 4. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

 5. Πρακτικό ΓΣ Έγκρισης Οικονομικών Καταστάσεων

 6. Οικονομικό Έτος 2015

 7. Ισολογισμός Χρήσης

 8. Αποτελέσματα Χρήσης

 9. Προσάρτημα Ισολογισμού

 10. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

 11. Πρακτικό ΓΣ Έγκρισης Οικονομικών Καταστάσεων

 12. Οικονομικό Έτος 2014

 13. Ισολογισμός Χρήσης

 14. Αποτελέσματα Χρήσης

 15. Προσάρτημα Ισολογισμού

 16. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

 17. Πρακτικό ΓΣ Έγκρισης Οικονομικών Καταστάσεων

 18. Πρακτικό Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της 30.06.2014

 19. Οικονομικό Έτος 2013

  1. Ισολογισμός Νομίμως Υπογεγραμένος

  2. Προσάρτημα Ισολογισμού

  3. Πίκανας Διάθεσης Αποτελεσμάτων

  4. Αποτελέσματα Χρήσης

  5. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

  6. Πρακτικό ΓΣ Έγκρισης Οικονομικών Καταστάσεων

  7. Οικονομικό Έτος 2012

  8. Ισολογισμός Νομίμως Υπογεγραμένος

  9. Προσάρτημα Ισολογισμού

  10. Πίκανας Διάθεσης Αποτελεσμάτων

  11. Αποτελέσματα Χρήσης

  12. Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

  13. Πρακτικό ΓΣ Έγκρισης Οικονομικών Καταστάσεων

  14. Οικονομικό Έτος 2011

  15. Ισολογισμός Νομίμως Υπογεγραμένος

  16. Προσάρτημα Ισολογισμού

  17. Πίκανας Διάθεσης Αποτελεσμάτων

  18. Αποτελέσματα Χρήσης

  19. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

  20. Πρακτικό ΓΣ Έγκρισης Οικονομικών Καταστάσεων